Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้ถูกธรรม กรรมลูกจะเปลี่ยน / พระอาจารย์ภาสกร ภูนริวฑุฒโน (ภาวิไล) และ ธ.ธรรมรักษ์.
ชื่อผู้แต่งพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2561.
เลขเรียก294.3444 พ356ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคายนาในพระพุทธศาสนา = The story of Buddhist councils : และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก / พระมหาดาวสยา...
ชื่อผู้แต่งพระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561.
เลขเรียกBQ1113 พ358 2561,294.312 พ1711ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุข ทุกข์ / พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, 2561
เลขเรียก294.3444 พ258ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักหิน-ใบเสมา : ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตร41, 2561.
เลขเรียกBQ5075.ส74 ร73 2561,294.3187 ร636ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดธรรม : เสียงธรรมสตรี สมัย ร.5 / ธรรมกถิกาจารย์, เขียน ; Martin Seeger & นริศ จร้สจรรยาวงศ์, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งธรรมกถิกาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2561.
เลขเรียก294.3444 ธ321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอริยธรรม 46.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.315 อ173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 เล่มที่ 9 ชาติภูมิและคำสอน/ ปฐม นิคมานนท์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2559.
เลขเรียก294.30922 ป13ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดู และพระพุทธศาสนา = The mentor Archetype in Greek, Hind...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2561.
เลขเรียกLC111 ส739อ 2561,292.13 ส4111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดแล้ว...ยังงัย (ไง) ธรรมะฉบับผ่าโลก / บุญเลิศ เจริญผล text
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกBQ 4570 บ563ก,294.304 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดแล้ว...ยังงัย (ไง)? / บุญเลิศ เจริญผล.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.34 บ443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขากับเรา / โครงการพบกันครึ่งทาง.
ชื่อผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก294.3 ค87ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกศึกษา ศิลปะพิมพ์ทรงพระสมเด็จฯ / อนันต์นิมาตย์
ชื่อผู้แต่งอนันต์นิมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส,ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2561.
เลขเรียกBQ5125 อ171,294.3437 อ151จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื่อแบบสุโขทัย : มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ชื่อผู้แต่งทองอินทร์ วงศ์โสธร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกBQ4570 .ท52 2561,294.3071 ท52ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ = Theology of the Holy Trinity / บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
ชื่อผู้แต่งวสันต์ พิรุฬห์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2561
เลขเรียก231 ว358ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา