Found: 201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะเก็บตก 20 / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต [Text]
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561
เลขเรียกBQ4190 พ4656ธ46 2561,294.32 พ415ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะเก็บตก 21 / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต [Text]
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561
เลขเรียกBQ4190 พ4656ธ47 2561,294.32 พ415ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2561.
เลขเรียก294.315 ธ364 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมและวินัยฉบับที่ 5 ติรัจฉานวิชา และติรัจฉานกถา (ฉบับย่อ) / อาคม แก้วระวัง.
ชื่อผู้แต่งอาคม แก้วระวัง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์ธรรมประกาศ, 2561.
เลขเรียก294.312 อ21ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธารธรรม / ชิดพงษ์ ไชยวสุ
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สถาบันอโรคยาสมาศัย, 2561
เลขเรียกBQ4570.S3 ช547 2561,294.3444 ช547ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต),แสดงธรรม ; อรรถนิติ ลาภากรณ์,ภา...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรรมะ, 2561.
เลขเรียก294.344 ส245น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานนิมฺมโล / พระกฤช นิมฺมโล.
ชื่อผู้แต่งพระกฤช นิมฺมโล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สวนธรรมประสานสุข, 2561.
เลขเรียกBQ5780 พ319 2561,294.31883 พ319น 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพพาน / รองศาสตราจารย์สุพจน์ โตตระกูล
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ โตตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เวียงบัวการพิมพ์, 2561
เลขเรียกBQ 4263 ส46 2561,294.3123 ส826น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพพานอยู่ที่ใจ / หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ.
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ, 2454-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียก294.3444 ห313นพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความทางวิชาการ / บรรณาธิการ สุรพล สุยะพรหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก294.33783 บ125 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ประจำบ้าน / ณิชมน ศัลยวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก294.338 บ131 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2561.
เลขเรียก294.3443 บ145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญ วาสนาแข่งไม่ได้ แต่สร้างและเพิ่มได้ในชาตินี้ / ธ.ธรรมรักษ์.
ชื่อผู้แต่งธ.ธรรมรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก294.3144 ธ111บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิปทา พระธุดงกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริหัตโต / พระธรรมวิทสุทธิมงคล
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิมพลักษณ์เรธานี: วัดป่าบ้านตาด, 2561.
เลขเรียก294.3098 พ171ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิปทาพระธุดงคกรรมฐาน / พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยชบา กราฟฟิค เฮ้าส์ เอเจนซี่, 2561
เลขเรียก294.3122 พ334ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา