Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนศาสนาจากพุทธศาสนิกชนสู่การเป็นคริสตชนของคริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนากร ปรีชา.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.3 ช152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบแผนผังความคิดประเภทใยแมงมุม เรื่อง พุทธประวัติ ของ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา โยธายุทธ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.362 ส411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 / วิทยานิพนธ์ของ พระวราวุฒิ ถาวะโร.
ชื่อผู้แต่งพระวราวุฒิ ถาวะโร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.366 พ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้ โดยอาศัยการอธิบายเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์แ...
ชื่อผู้แต่งวีรพงษ์ วงศ์พินิจ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก294.3421 ว376ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิืแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasat...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก294.318202 ว315ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจ 365 วัน = For Today and Tomorrow / ไดซาขุ อิเคดะ
ชื่อผู้แต่งไดซาขุ อิเคดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย, 2561
เลขเรียก294.304 ด981ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องง่ายแต่งาม / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ355ต 2561,294.3144 พ355ง 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับชีวิต = Ethics and life / สุขเกษม ขุนทอง.
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม ขุนทอง.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, [2561].
เลขเรียก294.35 ส415จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร / นาน สินธูสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งนาน สินธูสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBQ4570.L5 น466 2561,294.3444 น467ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราคู่มือศาสนาเปรียบเทียบเบื้องต้น / กานต์ กาญจนพิมาย
ชื่อผู้แต่งกานต์ กาญจนพิมาย
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2561
เลขเรียก291 ก432ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น...ด้วยสมาธิ / ปริญ
ชื่อผู้แต่งปริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book maker, 2561
เลขเรียก294.3122 ป457ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้ารู้ว่าดีและรุ่งแบบนี้ ต้องทำ! / ธ.ธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งธ.ธรรมรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียก294.34 ธ111ถ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับสมบูรณ์ + 5 ปี/ ฝ่ายวิชการสูตรไพศาล ; อพิชญา จอมมาลา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชการสูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2561
เลขเรียกBQ4570.M4 ธ343 2561,294.3186 ฝ211ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะจากพระไตรปิฎก [text] / เรียบเรียง นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ,จิรภัทร เนตรสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2561
เลขเรียก294.34 ธ363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา