Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งศรัทธา / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข(ประเทศไทย),
เลขเรียก200 อ965ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิืแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasat...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก294.318202 ว315ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภิกษุณี / โดย ภิกษุณีสงฆ์วัดทรงธรรมกัลยาณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัตรทรงธรรมกัลยาณีอาราม, 2561
เลขเรียก294.3657 ค695 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภิกษุณี / โดยภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี.
ชื่อผู้แต่งภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คิว ซี ปริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก294.3641 ภ318ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมกับชีวิต = Ethics and life / สุขเกษม ขุนทอง.
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม ขุนทอง.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, [2561].
เลขเรียก294.35 ส415จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะบวช หรือ จะบาป / จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2560.
เลขเรียก294.35 จ111จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนสงฆ์ในเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ชุมชน = Buddhist monastic community in Chiang Mai : a community ...
ชื่อผู้แต่งสมโชติ อ๋องสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียก294.361 ส241ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ่โซว.
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2561.
เลขเรียก294.362 ร111ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้แห่งโพธิ : คำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา มหายาน วัชรยาน และอภิธรรม = The tree of enlightenment ...
ชื่อผู้แต่งเดลลา สันตินา, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โพธิบัณณ์, 2561
เลขเรียก294.3 ด892ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศ 6 / พชร ช่วยเชื้อ
ชื่อผู้แต่งพชร ช่วยเชื้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561.
เลขเรียก294.3444 พ127ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธารธรรม / ชิดพงษ์ ไชยวสุ
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สถาบันอโรคยาสมาศัย, 2561
เลขเรียกBQ4570.S3 ช547 2561,294.3444 ช547ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพพาน / รองศาสตราจารย์สุพจน์ โตตระกูล
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ โตตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เวียงบัวการพิมพ์, 2561
เลขเรียกBQ 4263 ส46 2561,294.3123 ส826น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2561.
เลขเรียก294.3443 บ145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา