Found: 148  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้ถูกธรรม กรรมลูกจะเปลี่ยน / พระอาจารย์ภาสกร ภูนริวฑุฒโน (ภาวิไล) และ ธ.ธรรมรักษ์.
ชื่อผู้แต่งพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2561.
เลขเรียกBQ5415 พ356 2561,294.3444 พ356ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคายนาในพระพุทธศาสนา = The story of Buddhist councils : และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก / พระมหาดาวสยา...
ชื่อผู้แต่งพระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561.
เลขเรียกBQ1113 พ358 2561,294.312 พ1711ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุข ทุกข์ / พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, 2561
เลขเรียก294.3444 พ258ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยดน้ำบนใบบัว / พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ณาณสัมปันโน).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มธรรมทาน, 2561.
เลขเรียก294.30922 พ336ห4 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักหิน-ใบเสมา : ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตร41, 2561.
เลขเรียกBQ5075.ส74 ร73 2561,294.3187 ร636ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดธรรม : เสียงธรรมสตรี สมัย ร.5 / ธรรมกถิกาจารย์, เขียน ; Martin Seeger & นริศ จร้สจรรยาวงศ์, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งธรรมกถิกาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2561.
เลขเรียก294.3444 ธ321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอริยธรรม 46.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.315 อ173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 เล่มที่ 9 ชาติภูมิและคำสอน/ ปฐม นิคมานนท์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2559.
เลขเรียก294.30922 ป13ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดู และพระพุทธศาสนา = The mentor Archetype in Greek, Hind...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2561.
เลขเรียกLC111 ส739อ 2561,292.13 ส4111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดแล้ว...ยังงัย (ไง) ธรรมะฉบับผ่าโลก / บุญเลิศ เจริญผล text
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกBQ 4570 บ563ก,294.304 บ563ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดแล้ว...ยังงัย (ไง)? / บุญเลิศ เจริญผล.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.34 บ443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขากับเรา / โครงการพบกันครึ่งทาง.
ชื่อผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก294.3 ค87ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกศึกษา ศิลปะพิมพ์ทรงพระสมเด็จฯ / อนันต์นิมาตย์
ชื่อผู้แต่งอนันต์นิมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส,ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2561.
เลขเรียกBQ5125 อ171,294.3437 อ151จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื่อแบบสุโขทัย : มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ชื่อผู้แต่งทองอินทร์ วงศ์โสธร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกBQ4570 .ท52 2561,294.3071 ท52ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทพกรีกและหมู่ดาว = Greek mythology of the constellations / คอสมอส.
ชื่อผู้แต่งคอสมอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561.
เลขเรียกBL783 ค19 2561,292.13 ค229ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา