Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรรคมีองค์ 8 / พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช.
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2561.
เลขเรียก294.32 ห177ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาสติธรรมกถา [text] / วิสุทธิธรรมาจารย์เทสนา
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิธรรมาจารย์เทสนา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มูลนิธิ "วิริยะ ณศีลวันต์ วัดป่านาคำน้อย, 2561
เลขเรียก294.32 ว794ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองหาคุณค่าชีวิต = On the Way to Greatness / ว.วชิรเมธี, ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อกาลิโก บุ๊คส์, 2561
เลขเรียก294.315 ว111ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก294.3165 พ349ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี / ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBQ4570.W6 ศ486 2561,294.3 ศ373ย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมธรรมคำเทศน์จากเพจวัดน้ำ / โดย พระชลญาณมุนี.
ชื่อผู้แต่งพระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช).
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วัดอุทกเขปสีมาราม, [2561].
เลขเรียก294.34 พ324ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมพระธรรมเทศนา / สำนักพระราชวัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักพระราชวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2561.
เลขเรียก294.32 ส215ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักดิ.
ชื่อผู้แต่งสุรพศ ทวีศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกBQ4570.P6 ส7ร 2561,294.30132 ส852ร 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยโครงการวัดบันดาลใจระยะที่ 1 (กันยายน 2557-กันยายน 2560) : ฟื้นวัดบันดาล...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสส., 2561.
เลขเรียก294.3013 อ378ร 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = Competency d...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ เมธีวรฉัตร
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก294.366 อ623ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ไทยในศตวรรษที่ 21 / วิทยานิพนธ์ของ พระพุทธิสาสน์ พานิชโกไคยนันท์.
ชื่อผู้แต่งพระพุทธิสาสน์ พานิชโกไคยนันท์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.361 พ1711ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อกาลิโก, 2561
เลขเรียก294.301 ว145ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัด สั้น ถูก ตรง สู่การบรรลุธรรม / Camouflage
ชื่อผู้แต่งคามูฝลาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561
เลขเรียก294.3444 ค334ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / อริยะ สุพรรณเภษัช
ชื่อผู้แต่งอริยะ สุพรรณเภษัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพรัตน์, 2561
เลขเรียก294.318202 อ398ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสำคัญโคราชบ้านเอง = Historical temples in Korat / จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์
ชื่อผู้แต่งจิตนภา สมบูรณ์ศิลป์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง, 2561
เลขเรียกBQ6337.N33 จ426 2561,294.3135 จ426ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา