Found: 152  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขากับเรา / โครงการพบกันครึ่งทาง.
ชื่อผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก294.3 ค87ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกศึกษา ศิลปะพิมพ์ทรงพระสมเด็จฯ / อนันต์นิมาตย์
ชื่อผู้แต่งอนันต์นิมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส,ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2561.
เลขเรียกBQ5125 อ171,294.3437 อ151จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื่อแบบสุโขทัย : มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร
ชื่อผู้แต่งทองอินทร์ วงศ์โสธร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกBQ4570 .ท52 2561,294.3071 ท52ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทพกรีกและหมู่ดาว = Greek mythology of the constellations / คอสมอส.
ชื่อผู้แต่งคอสมอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2561.
เลขเรียกBL783 ค19 2561,292.13 ค229ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ = Theology of the Holy Trinity / บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
ชื่อผู้แต่งวสันต์ พิรุฬห์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2561
เลขเรียก231 ว358ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อความสุขใจ / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2561.
เลขเรียก294.35 ว357พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องให้โยมฟัง / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียก294.308 ส245ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาหลักทั้งสิบแห่งพระพุทธศาสนา / สังฆรักษิตะ, เขียน ; ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุนทร, แปล.
ชื่อผู้แต่งสังฆรักษิตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2561.
เลขเรียก294.304 ส534ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียดาย--ไอน์สไตน์ไม่ได้อ่าน / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.3015 ส231ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคำสอนสมเด็จโต สมาธิ ทางสงบ ถอดจิต / รวบรวมจากประสบการณ์โดย แสง อรุณกุศล
ชื่อผู้แต่งแสง อรุณกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2561
เลขเรียก294.3443 ส955น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวัดบันดาลใจ ระยะที่ 1 (กันยายน 2557 - กันยายน 2560) :รายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัย : ฟื้นวัด...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก294.3186 อ266ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและชีวิตในพุทธธรรม ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกBQ4570.L5 ส243ล 2561,294.3144 ส243ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจสมาธิ / อารียา ธวัชไชยโชค
ชื่อผู้แต่งอารียา ธวัชไชยโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561
เลขเรียก294.35 อ661จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่โกรธอีกต่อไป / พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ เขียน ; อนงค์ เงินหมื่น, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคะอิเกะ, ริวโนะสุเกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBF575.A5 พ365 2561,294.3144 ค979ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา