Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเรื่องชีวิต / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกBQ4055 ส-ค 2561,294.3444 ญ241ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง และพุทธวิธีการสอน / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมสภานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561
เลขเรียกBQ4165 พ349 2561,294.32 ส245ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศไทย การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ์ : แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อส...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ภาควารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก294.3435 ผ749 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพราหมณ์สมอพลือ / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.5092 ท173พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสำคัญโคราชบ้านเอง = Historical temples in Korat / จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์
ชื่อผู้แต่งจิตนภา สมบูรณ์ศิลป์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง, 2561
เลขเรียกBQ6337.N33 จ426 2561,294.3135 จ426ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.
ชื่อผู้แต่งสุภัค มหาวรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.3184 ส4611ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดแล้ว...ยังงัย (ไง)? / บุญเลิศ เจริญผล.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียก294.34 บ443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงเทียน / วศิน อินทสระ
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยณธรรม, 2561
เลขเรียกBQ1029.T5 ว5ส 2561,294.342 ว357ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและชีวิตในพุทธธรรม ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกBQ4570.L5 ส243ล 2561,294.3144 ส243ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโวทานธรรม / วศิน อินทสระ
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2561
เลขเรียกBQ4190 ว-ว 2561,294.342 ว357ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา