Found: 401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ : ฟิตสู่บทสนทนาเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง = Learn easy basic English & conversa...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สังคะพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก428.2495911 ส778ร 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอังกฤษ สบายๆ สไตล์ฝรั่ง = Learning english the native way / LiveABC ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์,...
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก428.3495911 ล988ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนไวยากรณ์พื้นฐานฝึกแต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น / เจนจิรา วรรษชล.
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วรรษชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียกPL539 จ713ร 2561,495.6 จ713ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสอบบาลี ของ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. 2561 / สนามหลวงแผนกบาลี
ชื่อผู้แต่งสนามหลวงแผนกบาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนามหลวงแผนกบาลี, 2561
เลขเรียก491.37 ส212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสอบบาลี ของ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกา / สนามหลวงแผนกบา...
ชื่อผู้แต่งสนามหลวงแผนกบาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนามหลวงแผนกบาลี, 2561
เลขเรียก491.37 ส212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสอบบาลี ครั้งที่ 2 ของ สนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. 2561 / สนามหลวงแผนกบาลี
ชื่อผู้แต่งสนามหลวงแผนกบาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนามหลวงแผนกบาลี, 2561
เลขเรียก491.37 ส212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like / ครูแอม.
ชื่อผู้แต่งนัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Happy Hour, 2561.
เลขเรียก428.1 น437ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชา 235351 การแปลภาษาจีน 1 / วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
ชื่อผู้แต่งวิไล ลิ่มถาวรานันต์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียกPL1277 ว725 2561,495 ว397อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทำได้ สอบได้ 100% / ทีมงานวิชาการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกJQ1746 น927 2561,420.76 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
385
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและเทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกPL 650 ส16น 2561,495.6 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 2 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก495.1824 ห256บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาไทย : พัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน = Development of thai textbooks / รังรอง เจียมวิจักษณ์.
ชื่อผู้แต่งรังรอง เจียมวิจักษณ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก495.918 ร296บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ / สุพรรณี ปิ่นมณี
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกPE1498 ส829ป 2561,418.02 ส828ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลผิด แปลถูก = Translation :from wrong to right : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ / สุพรรณี ปิ่นมณี.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกPE1498.2.T5 ส829ป 2561,418.02 ส828ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
390
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฟรงเกนสไตน์กับตำนานผีดิบคืนชีพ = Frankenstein / Elizabeth Ferretti, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเฟอร์เร็ตติ, เอลิซาเบท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก428.4 ฟ689ฟ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา