Found: 384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิท...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ทองสุข.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก170.702 ข153ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทค...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก170.7 จ111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / สมมาตุ ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสมมาตุ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
เลขเรียก158.1 ส272ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / เจิมขวัญ รัชชุศานติ
ชื่อผู้แต่งเจิมขวัญ รัชชุศานติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2558]
เลขเรียก155.25 จ765ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ = Peromality Development / เหมวดี กายใหญ่.
ชื่อผู้แต่งเหมวดี กายใหญ่.
พิมพลักษณ์เลย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558.
เลขเรียก155.25 ห567ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งวัลลยา ธรรมอภิบาล.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2558].
เลขเรียก155.2 ว449ก 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย : รายงานการวิจัย = The development of cogi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 ก494 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญาฉบับภาษาไทย ; รายงานการวิจัย = The Development of Cogn...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก153.072 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
ชื่อผู้แต่งนุภาพรรณ ปลื้มใจ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.83 น735ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /...
ชื่อผู้แต่งจารุจิตร สิทธิปรุ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.83 จ321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาปัญญาภายในตามหลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู / วิทยานิพนธ์ของ จันทร์เพ็...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ ภูโสภา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก153.9 จ63ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด = Cognition / ลักขณา สริวัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF201 .ล62 2558,153.2 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลาออกครั้งสุดท้าย = The last resignment / ภาณุมาศ ทองธนากุล
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ ทองธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ภ434ก 2558,158 ภ434ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการใช้พื้นที่จอดรถและอัตราการเดินทางสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และอาคารเรีย...
ชื่อผู้แต่งวุฒิไกร ไชยปัญหา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก153.852 ว433ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญา : รายงานการวิจัย = A review ...
ชื่อผู้แต่งจตุภูมิ เขตจัตุรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก153.93 จ136ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา