Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ / ภัธภร หลั่งประยูร.
ชื่อผู้แต่งภัธภร หลั่งประยูร
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียก428.4 ภ381ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและหน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมเขตภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ศฤงคารศิริ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 บ427ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดเงินเดือนขึ้น 100% แน่ แค่เก่งภาษาอังกฤษ / ปวริศา พลไชโย ; โค้ชพอลล่า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งปวริศา พลไชโย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบนฮาลาบี เพรส, 2561.
เลขเรียก428.24 ป495ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธาตุมัญชรี : ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต / ระวี จันทร์ส่อง.
ชื่อผู้แต่งระวี จันทร์ส่อง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกPL4159 ร268 2561,491.2 ร268ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว = The Woman in white / Silvana Sardi, เขียน.
ชื่อผู้แต่งซาร์ดี, ซิลวานา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกPE1128.A2 ค54 2561,428.4 ซ221ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรีย...
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก วงศ์สุเทพ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.10712 น784ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ชื่อผู้แต่งณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกวจ PE1171 ณ342ป,404.2 ณ343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานไทย : กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ ...
ชื่อผู้แต่งณัฐญา หุ่นน้อย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 ณ328ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการของโร...
ชื่อผู้แต่งศิริขวัญ สงคราม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ศ448ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี สารเจริญ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.6 ร373ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, ดนัย วงษา.
ชื่อผู้แต่งวันวิชิต บูรณะสิทธิพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกPE1128 ว436 2561,420.76 ว115ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ / พิชากร มุ่งมั่น
ชื่อผู้แต่งพิชากร มุ่งมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561
เลขเรียกPE1065 พ-ฝ 2561,428.3495911 พ655ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกภาษาอังกฤษพูดคล่องใน 24 วัน จากวีดีโอในหนังสือ / Ma-Mai
ชื่อผู้แต่งMa-mai
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียก428.24 ม289ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์ / ครูปิง ศรานนท์
ชื่อผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกPE1065 ค-ฝ 2561,428.2495911 ค167ฝ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา