Found: 180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP / วันวิชิต บูรณะสิทธิพร, เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, ดนัย วงษา.
ชื่อผู้แต่งวันวิชิต บูรณะสิทธิพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกPE1128 ว436 2561,420.76 ว115ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ / พิชากร มุ่งมั่น
ชื่อผู้แต่งพิชากร มุ่งมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561
เลขเรียกPE1065 พ-ฝ 2561,428.3495911 พ655ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกภาษาอังกฤษพูดคล่องใน 24 วัน จากวีดีโอในหนังสือ / Ma-Mai
ชื่อผู้แต่งMa-mai
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560
เลขเรียก428.24 ม289ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำศัพท์และไวยากรณ์ / ครูปิง ศรานนท์
ชื่อผู้แต่งครูปิง ศรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกPE1065 ค-ฝ 2561,428.2495911 ค167ฝ 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย พร้อมด้วยคำอ่าน = Francais-Thai dictionnaire / โดย น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์ พระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2561].
เลขเรียก443 ร841 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมมาเลย์ - ไทย / วิเชียร ตันตระเสนีย์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ตันตระเสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก499.28395911 ว559พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิต TENSES ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPE1301 น266พ 2561,425.62 น266พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิต TOEIC 900++ / ณัฐวิภา วิริยา
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561.
เลขเรียกPE1128 ณ359พ 2561,428.0076 ณ359พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบ ERROR 550 ข้อ / อารยา หงษ์จินดาเกศ.
ชื่อผู้แต่งอารยา หงษ์จินดาเกศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินพัลส์, 2561.
เลขเรียก420.76 อ653พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษง่ายแค่ปลายลิ้น / พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์
ชื่อผู้แต่งพี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะเบ๊าท์ บุ๊ค, 2561
เลขเรียกPE1065 พ-พ 2561,428.34 พ791พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเรื่องกล้วย ๆ / Bananaboat
ชื่อผู้แต่งBananaboat
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561
เลขเรียก428.24 บ293พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิตบทสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมความรู้อาเซียนเพื่อคุยกับเพื่อนฝรั่ง / สุทัศน์-สุภศิริ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-สุภศิริ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2561
เลขเรียกPE1131 ส778ฟ 2561,428.24 ส778ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพวาดอมตะต้องคำสาปของดอเรียน เกรย์ = The Picture of Dorian Gray / Jane Bowie, เขียน.
ชื่อผู้แต่งโบวี่, เจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก428.4 บ929ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีน 18+ / ณภัทร ตั้งเสรีมั่นคง
ชื่อผู้แต่งณภัทร ตั้งเสรีมั่นคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง, 2561
เลขเรียก495.1824 ณ161ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา