Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) และการเรียนรู้แบบร่วมมือส...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ โฆษชุณหนันท์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.711 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงา...
ชื่อผู้แต่งเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.914 ช721ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง วีรชนชาวบ้านบางระจัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ...
ชื่อผู้แต่งขวัญลดา ทองคำปั้น
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก428.24 ข275ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งวนิดา โพธิ์รัง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.918 ว171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การไม่ปฏิบัติตามหลักความร่วมมือการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์เรื่องสั้นสิงคโปร์ = An anal...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อานมณี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 ส687ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกP302 จ285 2561,401.41 จ1154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยทางเพศและสถานภาพทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการขัดจังหวะในการสนทนา = An analysis of ge...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ สภาพศรี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.24 อ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสองภาษาและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นเนื้อหาและโครงงาน / กมลทิพย์ พลบุตร
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง, 2561
เลขเรียกLC3737.T5 ก136ก 2561,495.6 ก136ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาจีน1 / ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561.
เลขเรียก495.181 ป137ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาจีนเพื่อความบันเทิง / สุภัชญา สวัสดิ์โยธิน
ชื่อผู้แต่งสุภัชญา สวัสดิ์โยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2561
เลขเรียกPL 1129.T35 ส834ก,495.184 ส834ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาจีน 1 : เอกสารคำสอนวิชา 235451 / วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
ชื่อผู้แต่งวิไล ลิ่มถาวรานันต์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.180295911 ว725ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ = Business English translation / คณาพร แก้วแกมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งคณาพร แก้วแกมจันทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
เลขเรียก428.02 ค128ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : เอกสารประกอบการสอน วิชา 22336159 = English-Thai Translation / สมภพ ใหญ...
ชื่อผู้แต่งสมภพ ใหญ่โสมานัง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก420 ส271ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเบื้องต้น : ตำรา / อินทิรา กุลวิเชียร text
ชื่อผู้แต่งอินทิรา กุลวิเชียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561
เลขเรียก428.02 อ745ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของคนพูดอังกฤษเก่ง โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกPE1065 ค 2561,428.34 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา