Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อัชชา แสงอัสนีย...
ชื่อผู้แต่งอัชชา แสงอัสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2560.
เลขเรียก495.910712 อ112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560.
เลขเรียก495.910712 ว177
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar พริบตาเดียว! / คัตสึฮึโกะ มุโตะ,จุน อาเบะ ; แปลโโย มนัสวี ศักดิษฐานนท์ text
ชื่อผู้แต่งมุโตะ, คัตสึฮิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกPE1112 ม627 2560,425 ม651ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่ง Tense ได้ ถ้าใช้วิธีนี้ : ฉบับกวดวิชา...เรียนรู้ด้วยตนเอง / ศิริพร โตพึ่งพงศ์
ชื่อผู้แต่งศิริพร โตพึ่งพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้ง, 2560
เลขเรียกPE1079 ศ-ก 2560,425 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งศัพท์อังกฤษกับประโยคพื้นฐาน = Learning English with words and sentences / สุทัศน์ สังคะพันธ์, ...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel Good, 2560
เลขเรียกPE1065 ส-ก 2560,428.1 ส4411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาแปล ศิลปะการแปลบันเทิงคดี / สถาพร ฉันท์ประสูตร text
ชื่อผู้แต่งสถาพร ฉันท์ประสูตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกP 306.A3 ส182ค,418.02 ส182ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ = Teachniques for english readding skill / สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก428 ส4111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น / ผู้แต่ง สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกPL647 ส16 2560,495.6 ส165ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว / ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ชื่อผู้แต่งศิตา เยี่ยมขันติถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกPE1065 ศ-ร 2560,420.71 ศ342ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับกลาง เมชฌ สอดส่องกฤษ Text
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 2560
เลขเรียกPL1103 ม271ว 2560,495.15 ม718ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการแปล = Basic grammar english and translation / อภิรดี จีนคร้าม
ชื่อผู้แต่งอภิรดี จีนคร้าม
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2560.
เลขเรียก425 อ259ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา