Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy King = ในหลวงของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, เอสทีจี มัลติมีเดีย และบริษัทบูมเมอแรง ออนไลน์, 2559.
เลขเรียกDS586 ค694,923.1593 ภ416ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทย บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) / ผู้จัดทำ วิชัย หิรัญวงศ์, สุวัฒน์ ทองธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2559.
เลขเรียกCT1541 ค139,920.09593 ค159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่7 / ประหยัด นิชลานนท์, รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ text
ชื่อผู้แต่งประหยัด นิชลานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
เลขเรียกDS584 ป4ค 2559,959.3 ป424ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือลำเนาล้านนาถิ่นลำเนา : 20 เรื่องราวล้านนาคดีเพื่อฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ / สุนทร คำยอด text
ชื่อผู้แต่งสุนทร คำยอด
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), 2559
เลขเรียกDS588.ห7 ส733,959.3 ส788ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา / วสา สุทธิพิบูลย์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกSB484.ท9 ค74 2559,915.9304 ค126ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / ประสาร ไตรรัต...
ชื่อผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกHD30.2 ป411,923.3593 ห725จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
ชื่อผู้แต่งศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2559.
เลขเรียกCT1548.ศ715 ศ715,923.8 ศ715จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชมช่อมาลตี / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2559.
เลขเรียกDS620 ท622ช 2559,915.98 ท622ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน / สุเมธ ตันติเวชกุล.
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ตันติเวชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง, 2559.
เลขเรียกDS586 ส843ต 2559,923.1593 ส843ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียกDS586.7.ท7 ก45,923.1593 ท622ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น ๆ / [อ็องร...
ชื่อผู้แต่งมูโอต์, อ็องรี ค.ศ. 1826 -1861.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS522.3 ม691 2559,910 ม419บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์ / กระทรวงศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559
เลขเรียกDS586 ก-บ 2559,923.1593 บป268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ / ก้องเกียรติ คงคา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559.
เลขเรียก959.383 ก19บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร์ / วีรวัลย์ งามสันติกุล text
ชื่อผู้แต่งวีรวัลย์ งามสันติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559
เลขเรียกDS584 ว6ป 2559,923.1593 ว836ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
ชื่อผู้แต่งทองหล่อ วงษ์ธรรมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
เลขเรียกDS525 ท52,959 ท192ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา