Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 great innovation ideas = 100 สุดยอดไอเดียการสร้างนวัตกรรม : ไอเดียเติมไฟให้ธุรกิจจากบริษัทชั้นน...
ชื่อผู้แต่งไรต์, เฮาเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกHD 45 ร94 2555,658.4063 ร951ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พันธุ์ข้าวไทย...อาหารสู่ครัวโลก / พินิจ จันทร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกSB191.R5 ห159 2555,633.18 พ685ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 อันดับสุดยอดอาหารล้างพิษ / วลัย ชูธรรมธัช
ชื่อผู้แต่งวลัย ชูธรรมธัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกRA784.5 ว343,WB300 ว343ย 2555,641.302 ว343ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 IN 1 หุ่นสวยด้วยผ้าขนหนู / นายแพทย์หลี่ว์เซ่าต๋า เขียน หลินหลินและฮี้ฮวน สาธิต ภัทรพร สหวัฒนพง...
ชื่อผู้แต่งหลี่ว์เซ่าต๋า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555
เลขเรียกRM 222.2 ห339ส 2555,WE 103 ห173ท 2555,613.712 ห17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ. เล่ม 1./ ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกTK5103.2 พ992,621.382 พ993ส ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 K''''S+5K''''S ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน : 13 ทุนที่จะช่วยให้คุณเป็นคนคุณภาพของอาเซีย...
ชื่อผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Chira Academy, 2555.
เลขเรียกHF5549.5.M3 จ564 2555,658.3 จ564ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 องค์การบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกJF1358.T5 ก931,658.1 ส691ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ ; สวรรณ์ ถิระภัทรา, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกHF5415.1265 อ727อ,658.872 อ727อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEO & การตลาดออนไลน์ ทำเว็บดัง + ร้านเด่นได้ง่ายนิดเดียว / ปภาดา อมรนุรัตน์กุล.
ชื่อผู้แต่งปภาดา อมรนุรัตน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น, 2555.
เลขเรียกHF5415.1265 ป163,658.872 ป16ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSolidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม/ จตุรงค์ ลังกาพินธุ์.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ ลังกาพินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกT 385 จ138ซ 2555,620.0042 จ144ซ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง / ชุมพล ต่อบุญ.
ชื่อผู้แต่งชุมพล ต่อบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก KPT3122 ช627ก,636.0893026 ช627ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของไหล = Fluid mechanics / วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ลิ่มตระการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกTA357 ว712 2555,620.106 ว387ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555.
เลขเรียกTA351 ก292 2555,620.103 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / ปาร์รามอง ; ภุชงค์ เดชอาคม, แปล.
ชื่อผู้แต่งปาร์รามอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555.
เลขเรียกQM23.2 ป-ก 2555,QS4 พ619 2555,611 ป27ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคลังสินค้า / คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง , 2555.
เลขเรียก658.785 ค215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา