Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhy ? ช่วยเด็กประถมเก่งคณิต / ซังอุก ปาร์ก .
ชื่อผู้แต่งปาร์ก,ซังอุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2556.
เลขเรียก500 ป226ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ป่า ในฝันป่าตะวันออก / กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกSB 409 ก288 2556,581.3 ก381 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง / สุวิทย์ จันละคร
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ จันละคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกSF745 ส-ก 2556,571.3 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความผิดพลาดเบื้องต้น : การศึกษาความไม่แน่นอนในการวัดทางกายภาพ = An introduction to erro...
ชื่อผู้แต่งเทเลอร์, เจ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQA275 ท638,511.43 ท637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ / กัญญา เกิดศิริ
ชื่อผู้แต่งกัญญา เกิดศิริ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก543 ก383ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = Time series analysis for economics and business ...
ชื่อผู้แต่งภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQA280 ภ667,519.55 ภ667ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก545 ช111ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ / วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ เวียงสมุทร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก510.7 ว794ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ / [ผู้เขียน นงนุช สุขวารี ... [และคนอื่น ๆ]].
ชื่อผู้แต่งนงนุช สุขวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2557.
เลขเรียก511 น12ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกQH541.5.M27 ค181พ,577.698 ค181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด / สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกQL317 ค181,578.7 ค181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจำแนกชนิดกล้วยไม้สกุลหวายโดยไม่ใช้ดอกสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ทองดอนแอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร, 2556
เลขเรียกQK495.O64 ส7ค 2556,584.4 ส843ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลน (ฉบับปรับปรุง) / คณะผู้เรียบเรียง ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556.
เลขเรียกQK938.M27 ค695ช 2556,583.763 ส691ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม / เปรมจิตร บุญสาย [text]
ชื่อผู้แต่งเปรมจิตร บุญสาย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
เลขเรียกQR 100 ป712จ 2556,579.17 ป57จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา 1 / ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล, ปรีดา บุญ-หลง, นันทนา อังกินันท์
ชื่อผู้แต่งประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2556
เลขเรียกQH307.2 ป-ช 2556,570 ป198ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา