Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น : เอกสารเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล.
ชื่อผู้แต่งวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก511.5 ว547ท3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอพอโลยีเบื้องต้น / สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ ดวงพิทักษ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก514 ส236ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป / คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQK53 ม782ป 2556,580 ป135 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 / พัฒนสุข ชำนินอก.
ชื่อผู้แต่งพัฒนสุข ชำนินอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก539.7 พ113ฟ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้วิทยาศาสตร์ / โกสินทร์ รตนประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ รตนประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2556.
เลขเรียกQ162 .ก95 2556,502 ก966ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2556 : น้ำ กับความหลากหลายทางชีวภาพ, วันที่ 9 กรกฎาค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557
เลขเรียก577 ก482ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ลิลลี่ กาวีต๊ะ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQK711.2 ส356 2556,581.1 ส356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาหลังการเก็บผลิตผลพืชสวน / ดนัย บุณยเกียรติ
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556
เลขเรียกSB139 ด-ส 2556,571.2 ด123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์ / เย็นหทัย แน่นหนา.
ชื่อผู้แต่งเย็นหทัย แน่นหนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQD481 ย525ส,QV744 ย525 2556,547.1223 ย525ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคณิตศาสตร์ = Principles of mathematics / พรพิศ ยิ้มประยูร
ชื่อผู้แต่งพรพิศ ยิ้มประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
เลขเรียกQA37.3 พ251,511.3 พ251ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ไม้สักไทย / กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2556.
เลขเรียกSD397.T4 อ22 2556,583.96 อ114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
เลขเรียกQA 280 ศ37ท 2556,519.55 ศ484ทค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงร้อยวิทยาศาสตร์สู่งานศิลป์ : นกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / บรรณาธิการ ศรีวรรณ ไชยสุข ; ภาพวาด...
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556
เลขเรียก598 ร829 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา / บัณฑิต ชัยวิชญชาติ.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQA278.2 บ259,519.563 บ63บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา