Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
เลขเรียก510.712 ค129ม1 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
เลขเรียก510.712 ค129ม3 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
เลขเรียก510.712 ค129ม4-6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
เลขเรียก510.712 ค129ม4-6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2556.
เลขเรียก577.51 ก1711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกQH541.5.M27 ค181พ,577.698 ค181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกQK938.M27 ค695 2556,577.698 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลน (ฉบับปรับปรุง) / คณะผู้เรียบเรียง ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556.
เลขเรียกQK938.M27 ค695ช 2556,583.763 ส691ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกชนิดสัตว์ป่าที่พบว่ามีการค้าระหว่างประเทศผ่านประเทศไทย = Identification manual on interna...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการด้านพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556
เลขเรียก590 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQH541 ค695,577 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี = Chemical thermodynamics / Katsuhiro Saito, เขียน ; ศักดา...
ชื่อผู้แต่งไซโต, คะสึฮิโระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
เลขเรียก536.7 ซ953ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นพื้นฐาน = Basic hydraulics of open channel flow / เสรี จันทรโยธา, ชั...
ชื่อผู้แต่งเสรี จันทรโยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTC175 ส866ช,532.5 ส84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง / เสรี จันทรโยธา, ชัยพันธุ์ รักวิจัย
ชื่อผู้แต่งเสรี จันทรโยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTC175 ส866,532.5 ส84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยาพื้นฐาน / สุปราณี สิทธิพรหม
ชื่อผู้แต่งสุปราณี สิทธิพรหม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก570 ส823ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวเคมีพื้นฐาน / ศรินทร์ ทองธรรมชาติ.
ชื่อผู้แต่งศรินทร์ ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก572 ศ173ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา