Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เสียงในภาษา / โดย จิมมี่ จี. แฮร์ริส และธีระพันธ์ วงศ์ไทย.
ชื่อผู้แต่งแฮร์ริส, จิมมี่ จี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516.
เลขเรียก414 ฮ287บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการใช้วิธีการสอบอ่านแบบเติมคำ (Cloze Procedure) กับนิสิตและนักศึกษาวิชาเอกและโทภาษาอังกฤษ ...
ชื่อผู้แต่งสุชา ณ พัทลุง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร, 2516.
เลขเรียก420.7 ส242ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ / เรียบเรียง สมนึก คำอุไร
ชื่อผู้แต่งสมนึก คำอุไร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2516.
เลขเรียกLB1131 ก12,495.91072 ส16ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนวิชาภาษาไทย มธ. 131-132 / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2516.
เลขเรียก49T.5 ธ47ค 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีไวยากรณ์โดยสังเขป : นามศัพท์-อาขยาต-กติก์สมาส-ตัทธิต-สมัญญาภิธาน พร้อมด้วยข้อควรจำในการแปลวิชาธ...
ชื่อผู้แต่งอดิศร มะลิทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมบรรณาคาร, 2516.
เลขเรียก491.5 อ943บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาภาษาไทย / เปลื้อง ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร, 2452-2541.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2516.
เลขเรียกPL4160 .ป76,491.91 /b ป749ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน / โดย คณะกรรมการทุนพระยาอนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2516.
เลขเรียก495.93239591 พ12 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมาย ไทย-ฝรั่งเศส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2516.
เลขเรียก448 ภ483 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบหน่วยเสียงของภาษากะเหรี่ยงในตำบลสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี / วีระวัชร์ สำราญจิตต์.
ชื่อผู้แต่งวีระวัชร์ สำราญจิตต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศ กรมการฝึกหัดครู, 2516.
เลขเรียกPL4197 ว237 2516,495.9191 ว845ร4 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย = Structure of the Thai language / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516.
เลขเรียกPL4165 ด43,495T.5 ด437ล 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา