Found: 80  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4521 ศ-ก 2560,346.092 ศ817ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียกK2390 ก 2560,347.09 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2560,344.01 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาชุมชน [text] / สุวัฒชัย พ่อเกตุ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒชัย พ่อเกตุ
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560
เลขเรียก307.14 ส845ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย text
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกP91 ก-ก 2560,302.23 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย [text] : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ThA4001 / ส...
ชื่อผู้แต่งสันติ ทิพนา
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียก371.102 ส581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560
เลขเรียกLB2805 ส788ก 2560,WY154 ก492 2560,371.2 ส788ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูมืออาชีพ [text] / สุชาติ บางวิเศษ
ชื่อผู้แต่งสุชาติ บางวิเศษ
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560
เลขเรียก371.102 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ [text] / สมชาย เทพแสง...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560
เลขเรียก371.2 ก461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม = The Development of individual and group capacity building / ส...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา คันธานนท์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก307.14 ส816ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา = Curriculum development: theory into practice o...
ชื่อผู้แต่งสมาน เอกพิมพ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB2806.15 ส295 2560,375.001 ส295ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา [text] / นครชัย ชาญอุไร.
ชื่อผู้แต่งนครชัย ชาญอุไร.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ 1993, 2560.
เลขเรียก371.26 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา