Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร text
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560
เลขเรียกDS567 ห36 2560,354.5930085 ก181ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส691ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / บรรณาธิการ, ณัฐนันท์ คุณเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียกK2390 ก 2560,347.09 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / เกรียงไกร กาญจนคูหา.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร กาญจนคูหา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก346.07 ก573ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ / สุวนัย ทะคำสอน.
ชื่อผู้แต่งสุวนัย ทะคำสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก346.0482 ส47ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2560,344.01 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาชุมชน [text] / สุวัฒชัย พ่อเกตุ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒชัย พ่อเกตุ
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560
เลขเรียก307.14 ส845ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชน / ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ tex...
ชื่อผู้แต่งฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2560
เลขเรียกHV5840.T5 ฐ64 2560,QV89 ฐ371ก 2560,362.29 ฐ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย text
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกP91 ก-ก 2560,302.23 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อน ''คุกไทย'' สู่ ''เรือนจำสุขภาวะ'' = Making Thai jails healthy prisons / กฤตยา อาชวนิจก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHV8301 ก 2560,365.6 ก441 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย [text] : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ThA4001 / ส...
ชื่อผู้แต่งสันติ ทิพนา
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียก371.102 ส581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย / คณะนักวิจัยหลัก สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกวจ BJ1388 ก452,303.372 ล512ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูมืออาชีพ [text] / สุชาติ บางวิเศษ
ชื่อผู้แต่งสุชาติ บางวิเศษ
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560
เลขเรียก371.102 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา