Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic design for pritng & publishing / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561
เลขเรียกNC1001 อ-ก 2561,006.686 อ15ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPremiere pro CC 2018 professional guide / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561.
เลขเรียกTR899 อ757 2561,006.68 อ238พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2018+V-ray / ภาสกร พาเจริญ
ชื่อผู้แต่งภาสกร พาเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561
เลขเรียกNA2708 ภ-ส 2561,006.693 ภ281ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp professional guide / Daniel Tal ; สุวิสา แซ่อึ่ง, จุติพงศ์ ภูสุมาศ แปล.
ชื่อผู้แต่งทัล, แดเนียล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2561.
เลขเรียกNA2728 ท335s 2561,006.68 ท117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล่อง โลกห้องสมุด โลกการเรียนรู้ โลกประสบการณ์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ; บรรณาธิการ, วัฒนชัย วิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียกZ678 ก293,027.4 ก293 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกZ696.D7 น364 2561,025.431 น364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งเกวลี รังษีสุทธาภรณ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.7 ก577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก001.406 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ = The q...
ชื่อผู้แต่งรัตนะ อินจ๋อย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก027.8222 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานผลการวิจั...
ชื่อผู้แต่งเสถียรภัคณ์ มุขดี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก070.4 ส543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / เขียนโดย ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียกQA76.73.J38 ป362,005.133 ป361ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP / เอกภูมิ อิ่มอก
ชื่อผู้แต่งเอกภูมิ อิ่มอก
พิมพลักษณ์เลย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2561.
เลขเรียกQA76.73.P224 อ879 2561,005.276 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล = Digital humanities research / กุลธิดา ท้วมสุข ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียก001.3 ก514 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์แล...
ชื่อผู้แต่งสุณี ไชยวงษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก025.5 ส443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา