Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศลาว = The Lao People's Democratic Republic [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก959.4 ว763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศสิงคโปร์ = The Federation of Singapore [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก959.57 ว763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศอินโดนีเซีย = The Republic of Indonesia [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก959.8 ว763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียน ชุดประเทศเวียดนาม = The Socialist Republic of Vietnam [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก959.7 ว763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสยามศิลปิน ชุดที่ 4 [DVD] อำนวยการผลิตโดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, มูลนิธิศิลปินแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็มโอ, 2553.
เลขเรียก920.09593 ส273 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ทรงพระผนวช / [Videorecording] โดย คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554.
เลขเรียก923.1593 ภ861ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก923.1593 ส644ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555.
เลขเรียก923.1593 ส644ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560.
เลขเรียก923.1593 ท742ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสิงคโปร์ สิงโตแห่งเอเซีย [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสทีจี มัลติมีเดีย [จัดจำหน่าย], 2554.
เลขเรียก959.57 ส 624 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา