Found: 75,936  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกDS758.32 ว-บ 2558,923.2593 ป364ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บิ๊กเสือ" Very Good Soldier ขุนศึกคู่ชาติและราชบัลลังก์ / สวัสดิ์ ซ่อนกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ ซ่อนกลิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2550.
เลขเรียก923.5 ส17บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรพาทิตย์" / คณะผู้จัดทำ, พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2535.
เลขเรียกDS588.ต4 น64,959.3 บ747
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" : ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...
พิมพลักษณ์[ตรัง] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, [2554].
เลขเรียกDS570.45.ม53 ม251 2554,923.1593 ม251ป 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปราชญ์ท้องถิ่น" ฉบับที่ 5 / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ; บรรณาธิการ จรรยา ร่มเพช...
พิมพลักษณ์นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556.
เลขเรียก923.9593 ป444
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปราชญ์อีสาน" คำพูน บุญทวี / ลันนา เจริญสิทธิชัย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2546.
เลขเรียกPL4209.ค64 ป46 2546,928.95911 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปาป้า" เฮมิงเวย์ : อหังการแห่งชีวิตห้าว / พิมาน แจ่มจรัส ; แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
เลขเรียก928.1 ป 2/2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปาป้า" เฮมิงเวย์ อหังการแห่งชีวิตห้าว / แปลและเรียบเรียง พิมาน แจ่มจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกPS3515.ฮ75 ป63 2550,928.1 พ729ป2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปาป้า" เฮมิงเวย์อหังการชีวิต / พิมาน แจ่มจำรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจำรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
เลขเรียก928 พ729ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียก923.4593 อ197ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผมจะเป็นคนดี " ภาค ไฟฝัน...วันเยาว์ : วิกรม กรมดิษฐ์ / ประภัสสร เสวิกุล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2549.
เลขเรียกCT1548.ว615 ป46 2549,92 ว495ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผีตาโขน" การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = ...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก การถาง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก915.9349 ข261ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา