Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเทียนหอมโดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฤโตมิเตอร์ / สุกัญญา นาคอ้...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา นาคอ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก745.5933 ส739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากดอกคำฝอยและแก่นขนุนสำหรับย้อมผ้าฝ้าย / หทัยรัตน์ กองศิริเรือง
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ กองศิริเรือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก746.664 ห136ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากดอกอัญชันและเปลือกต้นแคสำหรับย้อมผ้าฝ้าย / สกุลตรา ธรรมจง
ชื่อผู้แต่งสกุลตรา ธรรมจง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก746.664 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากตับหมากและเปลือกอรพิมสำหรับย้อมเส้นฝ้าย / แสงดาว สืบด้วง
ชื่อผู้แต่งแสงดาว สืบด้วง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก746.664 ส958ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากมะเกลือและสีเสียดสำหรับย้อมเส้นฝ้าย / สุกัญญา จันทร์บุตร
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา จันทร์บุตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก746.664 ส739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากรากยอและดอกดาวกระจายสำหรับย้อมผ้าฝ้าย / เนาวรัตน์ สอดแสงอรุณงาม
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ สอดแสงอรุณงาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก746.664 น836ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากเปลือกนนทรีและเปลือกกว้าสำหรับย้อมเส้นฝ้าย / ศิรประภา ตันวิลัย
ชื่อผู้แต่งศิรประภา ตันวิลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก746.664 ศ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสกัดสีย้อมจากไม้ฝางและดอกกระเจี๊ยบสำหรับย้อมผ้าฝ้าย / นวลศรี เขตโสภณ
ชื่อผู้แต่งนวลศรี เขตโสภณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก746.664 น346ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม = Sukhorthai Art : A Vie...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เลขเรียกN7321 ศ324ล,709.593 ศ324ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (...
ชื่อผู้แต่งลิขิต กาญจนาภรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542
เลขเรียก745.1 ล413ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง เพลงพื้นบ้านโพหัก / พจนีย์ กงตาล
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ กงตาล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก782.24 พ163ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา