Found: 187  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type
Titleกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
Authorเกษร ขำไข่.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number631.42
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
Type
Titleการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
Call Number647.94
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
Type
Titleการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
Authorอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
Call Number664.82
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
Type
Titleการทดลองเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนต่างชนิดกันในการปักชำกิ่งกุหลาบพวง / พิชัย พฤฒิกุล
Authorพิชัย พฤฑฒิกุล.
Imprintนครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2531
Call Number630
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
Type
Titleการผลิตผงเมือกจากระเจี๊ยบเขียว = Production of Okra (Kibiscus esculentus Linn) Mucilage Powder / ก...
Authorกิติยา บุตสดี.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number635.64
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
Type
Titleการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด = Studies on Corn Milk Yogurt Ice cream / จิตติมา กัญจา...[และค...
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number641.371
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
Type
Titleการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / พงษ์สันติ์ ตันหยง ; จิรวุฒิ เชิเกียรติประด...
Authorพงษ์สันติ์ ตันหยง.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
Call Number658.8
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
Type
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม = Development of Lemon grass Beverage / จารุเนตร เซี่ยงหลิว, ท...
Authorจารุเนตร เซี่ยงหลิว.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number641.875
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
Type
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอทอดกรอบ = Development of Pomelo Peel Chips / ยุทธการ จันทรสิงขร, วิรัต...
Authorยุทธการ จันทรสิงขร.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
Call Number634.31
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
Type
Titleการพัฒนาระบบร้านเช่า-คืนหนังสือ ร้าน PLAM ด้วยโปรแกรม Visual Basic บนระบบปฏิบัติการ Windows / ธนาคา...
Authorธนาคาร จันทร์เพ็ญ.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
Call Number658.022
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
Type
Titleการพัฒนาสูตรน้ำยาล้างจาน / กาญจนา ศิรินภาพงษ์
Authorกาญจนา ศิรินภาพงษ์.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Number668.2
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
Type
Titleการวิจัยการใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล = Using Refined Palm Olein as the fue...
Imprintกรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
Call Number621.436 ก514
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
Type
Titleการวิเคราะห์ปริมาณซิทรัลในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / วราภรณ์ วัฒนสนธ์
Authorวราภรณ์ วัฒนสนธ์.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number661.806
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม