Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Na Pho Klang [map] = บ้านนาโพธิ์กลาง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2528.
เลขเรียก6140 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Na Waeng [map] = บ้านนาแวง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2528.
เลขเรียก6041 II
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChong Ban Ko [map] = ช่องบ้านก่อ / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2528.
เลขเรียก6138 III
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกลวิธีสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/ วีณา จีระแพทย์.
ชื่อผู้แต่งวีณา จีระแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส; 2563.
เลขเรียก613.269 ว234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ = Cereal and forage crop production management / สาขาวิชาเกษต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก633.2 ส481ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการธุรกิจ / พรรณนุช ชัยปินนะ.
ชื่อผู้แต่งพรรณนุช ชัยปินชนะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.
เลขเรียก658.404 พ177ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วิริยจารี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกTX546 พ993 2561,664.072 พ987ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้ / ยงยุทธ ข้ามสี่, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ 2015, 2561.
เลขเรียก631.584 ก27 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอาชีพ / ธัญญา ทะพิงค์แก.
ชื่อผู้แต่งธัญญา ทะพิงค์แก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มิตรเกษตรการตรลาดและโฆษณา, 2561.
เลขเรียก635.8 ธ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องคู่มือประมงอินทรีย์แม่โจ้ / เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียก639.31 ก573ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องดิน จุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ / สุพจน์ บุญแรง.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ บุญแรง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส.การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก631.41 ส46ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช = Science for crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก631.523 ส481ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องหลักการขยายพันธุ์พืช : เอกสารประกอบการสอน / ธัญญา ทะพิงค์แก.
ชื่อผู้แต่งธัญญา ทะพิงค์แก.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก631.53 ธ113ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ / ยงยุทธ ข้ามสี่, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ 2015, 2561.
เลขเรียก631.584 ก58 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ = Orchid production technology / กองบรรณาธิการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเ...
พิมพลักษณ์นนทุบรี : กรมวิชาการเกษตร, 2560.
เลขเรียก635.9344 ท51 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา