Found: 66  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type
Titleการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
Authorพจนา ธิบดี.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number549.23
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
Type
Titleการพัฒนาระบบวัดรังสีแบบซินทิลเลชันสำหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา / ทัศนีย์ ทองทวี
Authorทัศนีย์ ทองทวี.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
Call Number539.72
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
Type
Titleการพัฒนาแบบฝึกเสริมรายวิชาสถิติพื้นบาน 1 (Elementary statistics I) ผ่านระบบ internet / ดวงสมร แป้งห...
Authorดวงสมร แป้งหอม.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544
Call Number519.5
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
Type
Titleการลดปริมาณโลหะหนักโดยใช้ลำเจียก / บรรพต อ่อนส้มกิจ
Authorบรรพต อ่อนส้มกิจ.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number584.66
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
Type
Titleการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว แคดเมียมด และเหล็ก ในน้ำแข็งที่จำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใช้อะตอมมิกแอบ...
Authorรุ่งนภา บุตรแก้ว.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number551.46
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
Type
Titleการวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์ในยาชุด ที่มีจำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยเทคนิค TLC และ HPLC / อำไพ ...
Authorอำไพ ทองยินดี.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number572.579
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
Type
Titleการวิเคราะห์ปริมาณแอสปาร์เทมในเครื่องดื่มพลังงานต่ำด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / หนึ่ง...
Authorหนึ่งฤทัย แก้วเกตุมณี.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
Call Number547.781
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณกรดโพรพิโอนิกในขนมปังด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / แพรววิไล ทวยเจริญ
Authorแพรววิไล ทวยเจริญ.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number546.24
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไฟติกในปลาทูน่าในน้ำมันพืชบรรจุกระป๋องโดยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนลบ / อมรรัตน์...
Authorอมรรัตน์ โพรามาต.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number597.78
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และเหล็กในสาหร่ายอบกรอบ โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอฟร์พชันส...
Authorประภากร ชิ้นฮะง้อ.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number589.3
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณสารสเตียรอยด์ Prednisolone และ Dexamethasone ที่ปนเปื้อนในยาลูกกลอนในเขตอำเภอเมื...
Authorวงค์ดาว แซ่จึง.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number572.579
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในหอยโดยวิธีเจลดาลห์ล / ศศิธร แก้วยิ้ม
Authorศศิธร แก้วยิ้ม.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number594
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียมในน้ำดื่มที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปร...
Authorอำภา แสงภู่.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number553.7
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครปฐม / ดวงธิดา ศิริธรร...
Authorดวงธิดา ศิริธรรมขันติ.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number553.93
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
Type
Titleการวิเคราะห์หาสารเฮสเปอริดินจากเปลือกส้มโอและส้มเขียวหวาน / สันติยา เกิดโพธิ์ชา
Authorสันติยา เกิดโพธิ์ชา.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
Call Number583.77
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม