Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่โดยบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างปัญญาให้แก่ผู้เรียน / ลินจง จันทรวรา...
ชื่อผู้แต่งลินจง จันทรวราทิตย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก372.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับครูคณิตศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544
เลขเรียก373.0287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก371.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ / ...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์, 2542
เลขเรียก352.0593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์, 2530
เลขเรียก371.1 ก514 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่หน่วยงานต้องการ : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏ เพชรบุรี, 2539
เลขเรียก378.593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดต่อการจัดกิจกรรมเสริมอาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี / พัชนี ...
ชื่อผู้แต่งพัชนี เดชประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543
เลขเรียก378.1989
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏนครปฐมระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาปริญญาตร...
ชื่อผู้แต่งรัฐดาว พิศาลพงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก378.155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก352.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นกับการฟังนิท...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ เกตุบุญลือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก372.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและปัญหาในการทำงานของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันร...
ชื่อผู้แต่งจิรา ณ หนองคาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก378.198
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา / มนตรี นามมงคล, อุบล หมุดธรรม และเพชรา ปาสรานันท์
ชื่อผู้แต่งมนตรี นามมงคล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สุขภาพจิตเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่, [2544]
เลขเรียก362.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันราชภักนครปฐมที่มีเป้าหมายการเรียนแตกต่างกัน / กฤติยา วงศ์ก้...
ชื่อผู้แต่งกฤติยา วงศ์ก้อม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก371.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความต้องการบริการทางวิชาการของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งณัฐกาญจน์ อ่างทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544
เลขเรียก352.140593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานด้านต่างประเทศของสถานประกอบการด้านการนำเข้า-ส่งออก ในเขตจังหวัดนครปฐม / ...
ชื่อผู้แต่งศิริโรจน์ เกียรติศิริอนันต์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก331.123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา