Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง11 บริษัทสู่การสร้างธรรมาภิบาล : [Videorecording] โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจข...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมในต่างประเทศ / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 1 / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 2 / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน / [DVD] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.
เลขเรียก155.25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคนไทย...ใจซื่อสัตย์ / [Videorecording] ผลการประกวดสปอตรณรงค์เชิงคุณธรรม ครั้งที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคนไทยยุคใหม่สร้างวินัยคู่สังคม : [Videorecording] ผลการประกวดสปอตรณรงค์เชิงคุณธรรม ครั้งที่ 2 ศูน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องจิตอาสา / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องจิตอาสา ชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องต้นแบบธุรกิจคุณธรรม 7 บริษัท / สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHF5387 ต125 2552,174.4 ต125 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์สารความดี / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ ศาสนสัมพันธ์ / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องศูนย์การรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างเสริมคุณธรรมนำวิถีชุมชน / [Videorecording] ดำเนินการโดย...
ชื่อผู้แต่งวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ / [Videorecording] ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา