Found: 15  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
2
image
Type
Titleการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม / วีระพงศ์ ชื่นตา, วิโรจน์ บัวงาม และสมบัติ ...
Authorวีระศักดิ์ ชื่นตา.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
Call Number005.8
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
Type
Titleการเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามที่มีมาตรประมาณค่าต่างกัน / เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ
Authorเอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ.
Imprintนครปฐม : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
Call Number001.4222
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
Type
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง เจตคติของนักศึกษาต่อบริการอินเทอร์เน็ตขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / สมพร ศิริสว...
Authorสมพร ศิริสวัสดิ์.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Number004.678
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
Type
Titleรายงานการวิจัย โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / จุมพจน์ วนิ...
Authorจุมพจน์ วนิชกุล.
Imprintกาญจนบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี, 2547
Call Number027.7 จ636ร
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
Type
Titleรายงานการวิจัย โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / พัชรา ทิพ...
Imprintฉะเชิงเทรา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์, 2547
Call Number027.7
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
Type
Titleรายงานผลการประชุม เรื่อง ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งช...
Authorคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548
Call Number025.6
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
Type
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อการเข้าถึงท...
Imprintราชบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2548
Call Number027.7
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
Type
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต...
Imprintกำแพงเพชร : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2547
Call Number027.7
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม