Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามขีดจำกัดปลุกพลังยีน / คาซุโอะ มุราคามิ ; ธนัญ พลแสน แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งมุราคามิ, คาซุโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554
เลขเรียกBF636 ม676 2554,153.42 ม472ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาสภาพแวดล้อม : มูลฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย = Environmental psychlogy...
ชื่อผู้แต่งวิมลสิทธิ์ หรยางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จี.บี.พี เซ็นเตอร์, 2554.
เลขเรียก155.7 ว673จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคิดโนใจ/ วาขวัญ ,[นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวาขวัญ, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good so cool, 2554
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระอภิญญา พระเกจิดัง 4 ภาค / ธรรมโรจน์, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งธรรมโรจน์, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อารศรมปัญญา, 2554
เลขเรียก133.44 ธ348ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังหินมหัศจรรย์ = The Power of Gemstones / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศรัทธา ญาณฐิติปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2554
เลขเรียก133.322 พ454 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ธรรม รู้ทัน ภัยธรรมชาติ / หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมริทร์ธรรมะ, 2554
เลขเรียกBQ4165 ห313 2554,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชา 50 เล่มเกวียน เล่ม 2 / สฤณี อาชวานันทกุล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์ , 2554
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรมปีที่ 2 : การประชุมวิชาการเผยแพร่บทคัดย่อประเด็นคุณธรรม 3 ประการ ซื่อสัตย์ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเผยแพร่บทคัดย่อประเด็นคุณธรรม 3 ประการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554.
เลขเรียก170 ก482ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 = Macroeconomics 1 / จินตนา พรพิไลพรรณ, บุญธรรม ราชรักษ์
ชื่อผู้แต่งจินตนา พรพิไลพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ = Qualiy and Productivity Management / สาขาวิชาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียกTS156 ม246 2554,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโซ โซ = Sew Sew / นลินนา ลี
ชื่อผู้แต่งนลินนา ลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Polkadot, 2554
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา