Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Say hi!" with english grammar เป๊ะแกรมมาร์กับยูริจัง / Inada Hamime ; มนัสวี ศักดิษฐานนท์, แปล.
ชื่อผู้แต่งฮาจิเมะ, อินาดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก425 ฮ274ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnchor CU-TEP : grammar writing: error identification / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2562.
เลขเรียก428.076 ส443อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for assistant = ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยมืออาชืพ Right hand.
ชื่อผู้แต่งแฮน, ไรท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บุ๊คส์มาร์ก 2562
เลขเรียก428.24 ฮ849ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJ-slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น / นางิโกะ นิชิงะคิ; ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งนิชิงะคิ, นางิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียกPL681 น561 2562,495.681 น561จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect French ภาษาฝรั่งเศส / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สามลดา, 2562.
เลขเรียกPC2121 ช521 2562,445 ช521พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline เพื่อการสื่อสารภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The learning managemen...
ชื่อผู้แต่งกวิน นารานฤมล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ก173ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาจีน...
ชื่อผู้แต่งเมธา ธนะมูล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ม552ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งภัทราภรณ์ จำลองเพ็ง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก428.24 ภ114ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนกลาง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย...
ชื่อผู้แต่งพิณพร คงแท่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก495.1 พ346ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The develop...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ทับสีรัก.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ก151ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาจีนด้านทักษะการอ่านตัวพินอินโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของฮันเตอร์...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ จันดำ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ว172ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอน 2...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ศรีทอง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก428.24 จ552ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ หันสา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.91 ว172ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจก...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ถิรศิลาเวทย์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ส462ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Develop...
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ สุขสบาย.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.91 ม321ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา