Found: 380  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย = Introduction to thai language / สุธาสินี ปิยพสุนทรา.
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ปิยพสุนทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก495.918 ส442ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของคนพูดอังกฤษเก่ง โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกPE1065 ค 2561,428.34 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำปรากฎร่วมในเชิงรับและเชิงสร้างประเภทคำที่เป็นศัพท์ (Lexical collocations...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ วรพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.1 พ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย / ศิริพร ภักดีผาสุข.
ชื่อผู้แต่งศิริพร ภักดีผาสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL 4162 ศ37 2561,495.91 ศ463ค 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 : การศึกษาตามแนววาท...
ชื่อผู้แต่งขจิตา ศรีพุ่ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก413 ข139ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง : ในภาคตะวันออก = Engl...
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ ติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.712 อ634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพ...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ธ451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา มั่นภาวนา.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก418.4 ส876ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ = Perfect english grammar / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2561.
เลขเรียกPE1112 ภ374 2561,428.2 ภ374ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกริยาญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก495.656 น177ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนาม คำลักษณนาม และคำย่อของไทย / ภูมิจรรยา.
ชื่อผู้แต่งภูมิจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียกPL4111 ภ-ค 2561,495.9182 ภ664ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา