Found: 396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษในธุรกิจ = Business English Translation / คณาพร แก้วแกมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งคณาพร แก้วแกมจันทร์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
เลขเรียก418.02 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเบื้องต้น : ตำรา / อินทิรา กุลวิเชียร text
ชื่อผู้แต่งอินทิรา กุลวิเชียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561
เลขเรียก428.02 อ745ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์พื้นฐานภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งปิ่นทอง ปราสาทภิญโญ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ป354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน ของน...
ชื่อผู้แต่งอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์.
เลขเรียก495.1 อ116ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนรู้รักภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
เลขเรียก495.918 ก453 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย = Really easy English news Terry L. Fredickson, ผู้แต่ง ; อรรครัตน์ กะตากูล...
ชื่อผู้แต่งอรรครัตน์ กะตากูล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บางกอกโพสต์ 2561
เลขเรียกPE1130.T45 ฟ619ข 2561,428 ฟ619ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังความรู้คลังศัพท์ [text] / มณเฑียร พิสิฐเวชการ
ชื่อผู้แต่งมณเฑียร พิสิฐเวชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกPE1449 ม123ค 2561,428.1 ม123ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย = Introduction to thai language / สุธาสินี ปิยพสุนทรา.
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ปิยพสุนทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกPL4158 .ส683 2561,495.918 ส442ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของคนพูดอังกฤษเก่ง โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกPE1065 ค 2561,428.34 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำปรากฎร่วมในเชิงรับและเชิงสร้างประเภทคำที่เป็นศัพท์ (Lexical collocations...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ วรพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.1 พ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย / ศิริพร ภักดีผาสุข.
ชื่อผู้แต่งศิริพร ภักดีผาสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPL 4162 ศ37 2561,495.91 ศ463ค 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 : การศึกษาตามแนววาท...
ชื่อผู้แต่งขจิตา ศรีพุ่ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก413 ข139ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง : ในภาคตะวันออก = Engl...
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ ติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.712 อ634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพ...
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิชชา วัชรพรธนารัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก428.4 ธ451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา