Found: 400  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ...
ชื่อผู้แต่งพุทธิมน พรมจิ๋ว
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก428.34 พ837ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก428.4 ณ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก420.7 ณ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก420.711 ณ359ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก428.24 ณ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคน...
ชื่อผู้แต่งวณิชชา สุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ว143ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสมในศตวรรษที่ 21 = Develop...
ชื่อผู้แต่งสิริธิดา สารีบท.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.911 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเว็บโดยใช้เทคนิค SQ4R ที่ส่งเสริมความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท บุ่งอุทุม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.91 ช166ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา นาครัตน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก495.9107 ส423ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STA ดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งจิระศักดิ์ มะลิซ้อน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 จ3711ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อความภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก = The development of an affective thai ...
ชื่อผู้แต่งรชมน สุขชุม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 ร122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) และการเรียนรู้แบบร่วมมือส...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ โฆษชุณหนันท์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก420.711 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงา...
ชื่อผู้แต่งเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก495.914 ช721ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง วีรชนชาวบ้านบางระจัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ...
ชื่อผู้แต่งขวัญลดา ทองคำปั้น
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก428.24 ข275ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งวนิดา โพธิ์รัง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.918 ว171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา