Found: 392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ั...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ อนุสัตย์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 ว172ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
ชื่อผู้แต่งบูลย์จีรา ชิรเวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPE1171 บ769ร 2561,425.9 บ769ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา = A model for developin...
ชื่อผู้แต่งวันวิสา วิเชียรรัตน์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561.
เลขเรียก428 ว436ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคม : รายงา...
ชื่อผู้แต่งวัชรพล วิบูลยศริน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก495.91824 ว378ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ลักษณ์ ภาษาไทย : คำมากความหมาย / นรบดี สิริเนาวพงศ์.
ชื่อผู้แต่งนรบดี สิริเนาวพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียก495.98 น17ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาไทย / หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร.
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2561.
เลขเรียกPL4157 ห159ล 2561,495.915 ห159ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ อยู่ที่พ่อแม่ / กานพลู
ชื่อผู้แต่งกานพลู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561
เลขเรียก428.24 ก432ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันละ 1 Unit เก่งภาษาอังกฤษพิชิต Grammer / B-TEAM
ชื่อผู้แต่งบี-ทีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561
เลขเรียก425 บ351ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาฬเพชฌฆาตใต้สมุทร = Moby Dick / Sara Weiss, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเวยส์, ซารา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกPE1128.A2 ม74 2561,428.4 ว913ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน = An analysis of english transliterated ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ สันติกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.91 อ373ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว้าว! ศัพท์แม่น พิชิตคำศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น / B Team.
ชื่อผู้แต่งB team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียกPE1131 บ351ว 2561,413 ว487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา