Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนเมืองต่อคุณภาพน้ำเพื่อการประมงและอุปโภคบริโภค บริเวณแหล่งน้ำ...
ชื่อผู้แต่งสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก628.168 ส857ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
107
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้โซเดียมไนไตรท์ โปแตสเซียมไนแตรท ร่วมกับ กรดแอล-แอสคอร์บิด ต่อคุณภาพแหนม = ...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช ชีช้าง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก641.46 ป621ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
108
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการสำรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลปรุงสำเร็จที่จำหน่ายในตลาดนครปฐมและ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พันธ์แจ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539
เลขเรียก664.07 ร375ง 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
109
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏน...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ เขียวอ่อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก641.21 ป377ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
110
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่อ้อยของเกษตรกรในตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / จีระพันธ์ โ...
ชื่อผู้แต่งจีระพันธ์ โมระมัตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2532
เลขเรียก630 จ566ป 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
111
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง การผลิตไอศกรีมเนื้ออ่อนจากน้ำนมธัญชาติ = Production of Cereals MIlk Soft Serve Ic...
ชื่อผู้แต่งพัชรมณี เนตรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐ, 2548
เลขเรียก641.371 พ516ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
112
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพนมเปรี้ยวที่ผลิตจากนมโค / โดย ไพศาล ทองขาว, วัฒน์ธน สิทธิกู...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ทองขาว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก641.37 พ996ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
113
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ของน้ำมันใช้ทอดอาหาร 4 ชนิดในตลาดจังหวัดนครปฐม = Determin...
ชื่อผู้แต่งเกศินี เอี่ยมศรีใหญ่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.77 ก774ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
114
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมักเสริมใยอาหารจากกากส้มโอ = Production of fermented sausa...
ชื่อผู้แต่งเกษร ถิรธุวานนท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก641.36 ก814ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
115
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำส้มโอ = Production of "Nata" from Coconut J...
ชื่อผู้แต่งชุติมณฑ์ จินดา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก641.862 ช616ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
116
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการผลิตอาหารสัตว์โปรตีนสูงจากเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม = Produc...
ชื่อผู้แต่งทัศนพงษ์ สอนโยธา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก636.085 ท368ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
117
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งเผือก = Development of Sanck Product from Taro ...
ชื่อผู้แต่งกันตนา ทองดอนจุย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.53 ก389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
118
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกิ๊กกล้วยหอมโดยใช้ส่วนในของเปลือกกล้วยหอม = The development of...
ชื่อผู้แต่งสุธาศิณี เหลืองสิริโชค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก641.862 ส784ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
119
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอ = Development of Pomelo Juice / เฟื่องลดา ชูกลิ่นหอม, ว...
ชื่อผู้แต่งเฟื่องลดา ชูกลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก634.31 ฟ743ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
120
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์มาเลดจากเปลือกส้มโอ = Development of Marmalade from Pomelo Pe...
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ สีโสภา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก634.31 ว118ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา