Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถลดปริมาณเชื้อ Salmonella spp ในผักสด : Activity of ...
ชื่อผู้แต่งฐิติกานต์ กาทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก635.7 ฐ331ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
92
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = The Food Consumption Behavior ...
ชื่อผู้แต่งหทัยกาญจน์ โสตรดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก658.834 ห135ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
93
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย พฤติกรรมการใช้บริการและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันตำบลตลาด อำเภอกระ...
ชื่อผู้แต่งนาตยา พึ่งบาง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก658.834 น463ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
94
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย เรื่อง การหาชนิดของวัตถุดิบและปริมาณและลูกแป้งที่เหมาะสมในการหมักสาโท = Determining of raw...
ชื่อผู้แต่งจิตร์เจริญ ทรัพย์มั่น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก663.3 จ438ง 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
95
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย เรื่อง การหาปริมาณลูกแป้งที่เหมาะสมในการหมักน้ำส้มสายชู = Determining the appropriate quan...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมรัตน์ หงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภักนครปฐม, 2542
เลขเรียก664.55 ฉ426ง 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
96
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการแหนมเห็ดโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม = Suitable Source...
ชื่อผู้แต่งมาดี เจริญผล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก641.46 ม433ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
97
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการชักนำให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 Callcs Induction of Rice (Oryza sativa L.) Cult...
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ นาคงาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก633.18 ภ622ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
98
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากหมาก พลู และชะพูล / ณรงค์ศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ บุญมี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก661.806 ณ249ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
99
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นตัวอ่อนของหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.) ...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา ดอนม่วงไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก635.31 ข267ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
100
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการสกัดแอนโธไซยานินล์จากข้าวเหนียวดำ = Extraction of Anthocyanins from Black Glutinous Rice...
ชื่อผู้แต่งวันดี จันทร์ลอย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก661.3 ว428ง 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
101
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวโพด = The Optimum Condition of yogurt prod...
ชื่อผู้แต่งยุพาพร ขุนรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก641.86 ย413ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
102
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัวเพื่อการขยายพันธุ์ / ณัฐธิดา พลอยงาม และสายธารา อาชีวมงคล
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา พลอยงาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544
เลขเรียก635.93464 ณ329ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
103
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การตรวจหาปริมาณปรอทในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำแม่กลอง = An investigatio...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา สินศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก628.1682 ร622ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
104
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพทางด้านบักเตรีของน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย คูเจริญไพศาล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก663.61 ข262ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
105
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณของหัวเชื้อ Acetobacter aceti ที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ จินตศิริกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก664.55 ป412ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา