Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารซัลไฟต์ในเส้นก๋วยเตี๋วย เส้นหมี่ และวุ้นเส้นในรูปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยวิธี ออฟ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อ่อนแช่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก665.84 พ976ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณโลหะตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในสีผสมอาหารโดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโ...
ชื่อผู้แต่งสุทิศา สว่างใจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก664.06 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารจากเศษอาหารเหลือเปรียบเทียบอาหารสัตว์ / อารีรัตน์ รื่นโพธิ์วงษ์
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ รื่นโพธิ์วงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก636.085 อ663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาประมาณ ตะกั่ว แคดเมียม และเหล็กในผักบุ้ง โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ขุนพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก635.54 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
20
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำปลาด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง / ขวัญ...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา หทัยทัศน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.06 ข267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณของตะกั่วในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรโฟโตเมทรี / สมบั...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ศุภพงศ์อาภา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก646.724 ส254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณของสีที่ปนเปื้อนอยู่ในพริกแกง และกะปิ / อรวรรณ กริ่งเกษมศรี
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ กริ่งเกษมศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.06 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟอร์มในสุราแช่ โดยแก๊สโครมาโทกราฟี / สุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์
ชื่อผู้แต่งสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก641.21 ส721ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในใบชา และเครื่องดื่มชาปรุงสำเร็จพร้อมดื่มโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี แซ่แต้.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก633.72 ส842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของกลอยพันธุ์ข้าวเหนียวและกลอยพันธุ์ข้าวเจ้า / สายัณห์ กันตรง
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ กันตรง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก635.21 ส665ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
26
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณซศัคคารินในไอศกรีมที่มีจำหน่ายใน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรร...
ชื่อผู้แต่งทวี รุผักชี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.862 ท186ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และเหล็กในหน่อไม้ฝรั่ง โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตม...
ชื่อผู้แต่งมานพ นาคมี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก635.31 ม443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ในดินบ่อเลี้ยงกุ้ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีอะตอมม...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ฟักประไพ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก639.68 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
29
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ำเกลือที่บรรจกระป๋อง ด้วยเครื...
ชื่อผู้แต่งอุดม ปลาทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.0282 อ785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
30
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอายแชโดว์ โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเ...
ชื่อผู้แต่งดรุณนภา ดอนเจดีย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก668.55 ด133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา