Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากขนมจีนร่วง = Development of Snach from Rice Noodl...
ชื่อผู้แต่งเกศริน โดดเครือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก641.822 ก773ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
152
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณกรดซอร์บิกในผลไม้อบแห้ง โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู...
ชื่อผู้แต่งจำเริญศรี จินดาศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก641.614 จ154ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
153
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลัง โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถ...
ชื่อผู้แต่งหทัยกาญจน์ กันหา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก613.84 ห135ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
154
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในทับทิมกรอบและรวมมิตรที่จำหน่ายในตลาด เขตเทศบาลนครป...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ก้อนทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.06 ด193ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
155
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์หมูยอโดยใช้เทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโ...
ชื่อผู้แต่งหัทยา แย้มไสว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก664.02787 ห464ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
156
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโทลูอีนในสีทาเล็บและน้ำยาเคลือบเล็บที่มีจำหน่ายใน อ.เมือง จ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อินทจักร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก646.727 น276ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
157
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหารทะเลโดยวิธีเจลดาห์ / ศรีนภา สูงรุ่ง
ชื่อผู้แต่งศรีนภา สูงรุ่ง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.392 ศ212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
158
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในอาหารกึ่งสำเร็จรูปโดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเ...
ชื่อผู้แต่งนิทรา แซ่อัง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก664.02845 น595ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
159
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ...
ชื่อผู้แต่งมงคล เทพรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก636.5 ม114ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดินและสังคมพืชในเวลา 3 ปี บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป...
ชื่อผู้แต่งจิราณี วานิชกุล.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2548
เลขเรียก631.42 จ531ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
161
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pyth...
ชื่อผู้แต่งธนะพล ใจหวัง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก661.805 ธ162ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
162
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของปอสาบางพื้นที่ในประเทศไทย = DNA fingerpring studies...
ชื่อผู้แต่งนันทนา แจ้งสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2545
เลขเรียก633.52 น418ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
163
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการผลิตมะระจีนแช่อิ่มอบแห้ง = The Study of Dried Chinese Bitter Cu...
ชื่อผู้แต่งจันทร์จรัส เสือกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก635.63 จ252ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
164
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ำสกัดชีวภาพที่มีผลของการเจริญเติบโตของผักกวางต...
ชื่อผู้แต่งอรุโณทัย สิริธรรมเจริญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก631.86 อ419ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
165
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม EM ขยายและประสิทธิภาพของ EM ในการบำบัดน้ำเสีย : กรณ...
ชื่อผู้แต่งกัลยา ยิ้มละไม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก660.62 ก398ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา