Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องผลของเอ็น เอ เอ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง สจ.5 = effect of naa on growth and yield of...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ วงศ์เลี้ยง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูนครปฐม, 2532
เลขเรียก630 ณ213ผ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
137
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาความต้องการบริการโภคออกซินเจนของกุ้งขาวแปซิฟิก (Penaeus vannamei) / อนุสรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ สง่าแสง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก636.6 อ231ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
138
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phomopsis as...
ชื่อผู้แต่งกานดา คำทมูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก661.805 ก432ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
139
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาอัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบต่อปริมาณของกากน้ำตาลในน้ำสารสกัดชีวภาพ ที่มีผล...
ชื่อผู้แต่งพงษ์เทพ วิชัยสุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.86 พ156ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
140
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักคะน้า โดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพจากหอย...
ชื่อผู้แต่งวรรณา สุริวรรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก635.42 ว267ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
141
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพจากหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง = Effect ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา เกิดมณี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก635.52 ว169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
142
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536
เลขเรียก630 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
143
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการดำเนินการของเขื่อนพลังงานน้ำศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีผลต่อคุณภ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก627.8 ส722ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
144
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่งวิธีวิเคราะห์ N P K กับ ปริมาณการดูดกิน N P K ของข้าวที่ป...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ ภู่รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545
เลขเรียก633.18 ส616ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
145
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
เลขเรียก633.51 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
146
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลบริเวณแนวป่าชายเลน ปากแม่น้ำบางปะกง จังหว...
ชื่อผู้แต่งวฤชา กาญจนอักษร.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครนิทร์, 2545
เลขเรียก632.65182 ว341ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
147
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักตกค้างในชาเขียวโดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเป...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ชื่นทวี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก641.3372 ส826ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
148
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในชุดดินเกษตรในจังหวัดนครปฐม = Study on Evaluat...
ชื่อผู้แต่งศิริโรจน์ ศรีไพบูลย์กิจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก631.42 ศ513ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
149
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การผลิตผงเมือกจากระเจี๊ยบเขียว / กิติยา บุตสดี, พรพิมล ประพฤทธิ์เมธา และสุนัน ...
ชื่อผู้แต่งกิติยา บุตสดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก635.64 ก674ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
150
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกิ๊กกล้วยหอมโดยใช้ส่วนในของเปลือกกล้วยหอม = The developmen...
ชื่อผู้แต่งสุธาศิณี เหลืองสิริโชค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก641.862 ส784ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา