Found: 459  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ / ผู้เขียน วรัชญ์ ครุจิต
ชื่อผู้แต่งวรัชญ์ ครุจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียกPE1498.2.T5 ว46 2553,418.02 ว185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
ชื่อผู้แต่งพิมพันธุ์ เวสสะโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPE1498.2.T5 พ721 2558,495.91802 พ721ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.
ชื่อผู้แต่งพิมพันธุ์ เวสสะโกศล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกP306 พ64,495.915 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2557.
เลขเรียกPN241 ว217 2557,418.02 ว445ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเบื้องต้น / ศศิกร สุรมณี
ชื่อผู้แต่งศศิกร สุรมณี
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก418.02 ศ287ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษา / กอบพร หมายเจริญ..[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งกอบพร หมายเจริญ.
พิมพลักษณ์ยะลา : วิทยาลัยครูยะลา หมวดวิชาภาษาไทย, [25 _ _?].
เลขเรียก495.918 ก19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ = Using English / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2549.
เลขเรียกPE1112 น266ร 2549,428 น266ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554.
เลขเรียกPL4163 ป345 2554,495.918 ป17ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน...ภาษาพาสุข/ สมร เจนจิจะ.
ชื่อผู้แต่งสมร เจนจิจะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : พิมพ์นานา, 2555.
เลขเรียกPL 4162 ส275ก 2555,495.9184 ส275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น / กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPL535 .ก32,495.652 ก32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีดเขียนเรียนอักษรจีน ฉบับผู้เริ่มต้น เล่ม 1 / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2559
เลขเรียก495.181 น177ข 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีดเขียนเรียนอักษรจีน ฉบับผู้เริ่มต้น เล่ม 2 / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2559
เลขเรียก495.181 น177ข 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมคิด คำเขียน / บุญยงค์ เกศเทศ
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียกPL4177 บ72,495.918 บ532ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา