Found: 430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกภาษาศาสตร์ : เข้าถึงศาสตร์แห่งคำศัพท์เจาะความลับของไวยากรณ์ = Introducing linguistics / อา แอล...
ชื่อผู้แต่งทราสค์, อา. แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2555.
เลขเรียกP121 ท46,410 ท29ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกภาษาโดยใช้คำศัพย์ที่เป็นเกณฑ์ : ภาษาไทยกลุ่มตากใบ / วิจิตร ศรีสุวิธานนท์
ชื่อผู้แต่งวิจิตร ศรีสุวิธานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มป.ท., 2528.
เลขเรียก495.917 ว232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนภูมิประกอบการอ่านวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ นันทิยา ศรีประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ศรีประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฏร์ธานี, 2526.
เลขเรียก495.91 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอ...
ชื่อผู้แต่งพันธราวุธ ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์นราธิวาส : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 : 2548
เลขเรียก495.9107 พ215ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ธ743,420.7 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะกดและผสมคำ อักษรนำ อักษรควบ คำพ้อง คำสุภาพ ลักษณนาม / กิตติ ธนิกกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ธนิกกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น ; 2551.
เลขเรียก495.9111 ก238ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกLB1050 จ512 2556,418.4 จ512ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม / ภิญโญ เวชโช.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ เวชโช.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก418.4 ภ233ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนจดหมายภาษาอาหรับ / ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน.
พิมพลักษณ์อียิปต์ : ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน, 2546.
เลขเรียก492.782 ก226ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : หลักการและปฏิบัติ / ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียกPE1128 พ992ก 2555,421 พ94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / สุชาติ พงษ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ พงษ์พานิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พัฒนาศึกษา, [2536?].
เลขเรียกP211 ส72,495.918 ส42ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกรอวิเคราะห์,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย / บัญญัติ สาลี, สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งบัญญติ สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกรอวิเคราะห์,407 บ255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา