Found: 1,842  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,816
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้ภาษาอังกฤษทำงานให้สนุก / โดย สมศรี
ชื่อผู้แต่งสมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกPE1131 ส279ช,425.2 ส45ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
1,817
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง บุพบท คำ วลี / เปรมจิต บีท.
ชื่อผู้แต่งเปรมจิต บีท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีดี, 2552.
เลขเรียกPE1112 ป7ช 2552,428 ป712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,818
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
เลขเรียกPL535 น33,495.6 น44ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
1,819
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดอารี่มหัศจรรย์ 7 วันฉันเก่ง Tense / ศิริพร โตพึ่งพงศ์.
ชื่อผู้แต่งศิริพร โตพึ่งพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2553.
เลขเรียกPE1375 .ศ64 2553,425 ศ373ด 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,820
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปนอก : ตำราฝึกเขียนและพูดภาษาอังกฤษ แบบนักเรียนไทยในอังกฤษ / สอ เสถบุตร ผู้เขียน ; พิมพวัลคุ์ เสถ...
ชื่อผู้แต่งสอ เสถบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิวัฒน์ \& วิชั่น, 2537.
เลขเรียกPE1128 . ส5 2537,428.24 ส472ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
1,821
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปสอบคำไทย / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ, 2522.
เลขเรียกPL4191 บ149ป 2522,495.917 บ 105 ป 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
1,822
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเสี่ยว, อานต้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547.
เลขเรียกPL1128 .ส83 2547,495.15 ส617ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,823
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย.
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกPL1109 .ป46 2545,495.15 ป372ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,824
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนกลาง อย่างง่าย-ใช้จริง / ยงชวน มิตรอารี
ชื่อผู้แต่งยงชวน มิตรอารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2554.
เลขเรียกPL1109 ย117ว 2554,495.15 ย122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,825
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับกลาง เมชฌ สอดส่องกฤษ Text
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 2560
เลขเรียกPL1103 ม271ว 2560,495.15 ม718ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
1,826
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL1103 ม713 2558,495.15 ม721ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,827
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2541.
เลขเรียกPL535 ส781 2541,495.65 ส41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
1,828
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2548.
เลขเรียกPL535 .ส74 2548,495.65 ส41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
1,829
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ = Modern english grammar / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPE1111 น6ว 2547,428 น665ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
1,830
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส43,495.917 ส43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา