Found: 463  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWindows 8.1 Update (ใหม่ล่าสุด) ฉบับสมบูรณ์ [text] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
เลขเรียก005.3684 พ553ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkshop flash cs6 animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน [text] / มนัสสินี ล่ำสันเทียะ
ชื่อผู้แต่งมนัสสินี ล่ำสันเทียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟลาย, 2558
เลขเรียกTR 897.7 ม173ว 2558,006.696 ม173ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัย : การประยุกต์ใช้ทางสุขภาพและการพยาบาล = Research process : an implementation for heal...
ชื่อผู้แต่งจรวย สุวรรณบำรุง
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช ก.พลการพิมพ์ 2561
เลขเรียก001.42 จ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นหนังสือ / วิริยะ สิริสิงห เขียนเรื่อง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกZ116 ว64,028.5 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น [text] : เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา = Local information resources m...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
เลขเรียก025 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล [Text] = Database systems management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียก005.74 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง
ชื่อผู้แต่งน้อย คันชั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกZ696.D7 น364 2561,025.431 น364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบ การทำงาน ของระบบบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอ...
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุขแสน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกZ678.93.I57 ป524,025.04 ป524กต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ / กฤษณ์ ทองเลิศ
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ทองเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกTR820 ก281ก 2554,070.49 ก918ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการ "จากหิ้งสู่ห้าง" ครั้งที่ 2 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกQ180.ท9 ก64,011.7 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / ปัญญา สุขแสน, พิสุทธิ์...
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุขแสน
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548.
เลขเรียกZ678.93.I57 ป524,025.04 ป524กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [2555?].
เลขเรียก027.7 ฉ178ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา