Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย / [จัดทำต้นฉบับ พิมพร ชัยจิตร์ส...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการพระอัจริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550
เลขเรียกPL4168 ก525,495.91 ก525ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง / จัดโดยสถาบันไทยคดีศ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณ และ การทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง (2526 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกCN1220 ธ4 2527,495.917 ก475ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่าน / สมาน จันทรจามร, พิมพาน จันทรจามร
ชื่อผู้แต่งสมาน จันทรจามร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก495.9184 ส294ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านตีความ = Reading for interpretation / เถกิง พันธุ์เถกิงอมร.
ชื่อผู้แต่งเถกิง พันธุ์เถกิงอมร.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542.
เลขเรียก495.9184 ถ513ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกLB1050 จ512 2556,418.4 จ512ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการเขียนภาษามลายูด้วนตัวอักษรยาวี / รัตติยา สาและ, เขียน
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, [2529?].
เลขเรียกPL5105 ร366ก 2529,499.28 ร 424 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / เอนกพงศ์ ธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2556
เลขเรียก428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPL4178 ข9 2539,495.917 ข971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / อรุณี วิริยะจิตรา.
ชื่อผู้แต่งอรุณี วิริยะจิตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532.
เลขเรียกPE1073 .อ46,420.7 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลขั้นสูง = Advanced translation / สุพรรณี ปิ่นมณี.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกPE1498.2.T5 ส829ก 2557,428.02 ส828ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
ชื่อผู้แต่งพิมพันธุ์ เวสสะโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกPE1498.2.T5 พ721 2562,418.02 พ721ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2557.
เลขเรียกPN241 ว217 2557,418.02 ว445ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเบื้องต้น / ศศิกร สุรมณี
ชื่อผู้แต่งศศิกร สุรมณี
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก418.02 ศ287ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน / วรรณ แก้วแพรก.
ชื่อผู้แต่งวรรณ แก้วแพรก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524.
เลขเรียกPL4178 .ว45,495.918 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษา 2 / โดย พ. นววรรณ (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อา-หลาน, 2527.
เลขเรียกPL4169 น57,495.9183 น352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา