Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkplace English travel file :student book Marc,Hdams [Text].
ชื่อผู้แต่งHdams,keith.
พิมพลักษณ์Addison Wesley longman limited:Edinburgh 1996.
เลขเรียก420 H474W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกด Like ภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกให้เป็น / กวิน สินรุ่งเรืองกุล
ชื่อผู้แต่งกวิน สินรุ่งเรืองกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกPL 4158 ก323ก 2556,495.9152 ก57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาสารปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียน / โดย ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2546
เลขเรียก495.918 ซ116ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิงออนเปเปอร์, 2557.
เลขเรียกLB 1577.T35 อ823ก 2557,495.91 อ823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมพูชาพูดไทย ไทยพูดเขมร / โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยัวร์บุ๊ค, 2557
เลขเรียก495.932 ก396 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด / จงจิต (กล้วยไม้) นิมมานนรเทพ
ชื่อผู้แต่งจงจิต นิมมานนรเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกPL4167 จ22,495.9152 จ22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด / จงจิต (กล้วยไม้) นิมมานนรเทพ
ชื่อผู้แต่งจงจิต (กล้วยไม้) นิมมานนรเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกPL4167 จ118 2555,495.918 จ122ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นิตยา สุวรรณศรี
ชื่อผู้แต่งนิตยา สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก428 น577ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านทำำนองเสนาะ / วัฒนะ บุญจับ.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรทโปร กราฟฟิค, 2538.
เลขเรียกPL4165 .ว63,495.918 ก169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของภาษากลุ่มชาติพันธุ์สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ / โดย ชิดชยางค์ ยมา...
ชื่อผู้แต่งชิดชยางค์ ยมาภัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4191 ช6ก 2556,495.917 ช553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกP302.15 จ63 2561,401.41 จ285ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสองภาษาและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบเน้นเนื้อหาและโครงงาน / กมลทิพย์ พลบุตร
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง, 2561
เลขเรียกLC3737.T5 ก136ก 2561,495.6 ก136ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยในชนบทภาคกลาง = A study of the ancient Thai kitchen util...
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช, 2482-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533.
เลขเรียกTX656 .น75,495.918 ป222ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ธ743,420.7 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะกดนิ้วมือไทย ก. ไก่ สำหรับภาษามือไทย / มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ; ศิลปินวาดการ์ตูน/ท่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย, 2554
เลขเรียก419 ก523 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา