Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำง่ายที่มักใช้ผิด / สุทธิ ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2545
เลขเรียก495.918 ส773ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำง่ายที่มักใช้ผิด / สุทธิ ภิบาลแทน
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2530?]
เลขเรียก495.918 ส773ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำจีนสยาม : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ มหัทธโนบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกP35.5.C6 ว45 2555,495.912 ว287ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำซ้ำในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ / ฟู เจิงโหย่ว.
ชื่อผู้แต่งฟู, เจิงโหย่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกP245 .ฟ74 2549,495.1 ฟ551ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนามประสม : ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคำไทย / อัญชลี สิงห์น้อย.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPL4177 .อ63 2548,495.915 อ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ้องภาษาไทยกลาง-อีสาน / บรรพต เปรมชู
ชื่อผู้แต่งบรรพต เปรมชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522
เลขเรียก495.914 บ176ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / บรรจบ ปิยมาตย์
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ปิยมาตย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2557].
เลขเรียกPL4181 จ493ค 2557?,423.9591 บ149ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสันธานและคำบุพบทจีนกลาง / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL1231.5 ต2ค 2557,495.181 ต112ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกQK 364 อ525ค 2557,415.9 อ525ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยง่ายที่มักใช้ผิด รวมลักษณนามที่ควรรู้ และหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายในภาษาไทย / ฝ่ายวิชาการสำนั...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ครีเอทบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก495.9181 ฝ211 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด / ตระการ เอี่ยมตระกูล
ชื่อผู้แต่งตระการ เอี่ยมตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2554.
เลขเรียกPL4167 ต145ค 2554,495.918 ต17ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต / บุญธรรม กรานทอง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553.
เลขเรียกPL4158.2 .ค64 2553,495.913 ค63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Grammar ฉบับสมบูรณ์ / LiveABC ; ณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์ และ ชานนท์ วิริยะเสถียร และ ธัญปวี...
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกPE1112 ล982,428.24 ล982ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา