Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2/ ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPL4185 พ23 2557,495.913 ร421พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษากับการสื่อสาร / คณะอักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกPL4158 ภ65 2550,495.91 ศ529ภ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับโรงแรมและการบริการ / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL 1232 ต112ภ 2557,495.1 ต112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกPL1121.T5 ม7ภ 2556,495.1 ม721ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาไทย / วรวรรธน์ ศรียาภัย
ชื่อผู้แต่งวรวรรธน์ ศรียาภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกPL4191 ว277ภ 2556,410 ว46ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ / แสงระวี ดอนแก้วบัว
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกPE1128.A2 ส82,420.7 ส962ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน = English for the people of ASEAN / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2556.
เลขเรียกPE1131 ธ152ภ 2556,425.2 ส72อ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย / จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก
ชื่อผู้แต่งจันทรลักษณ โชติรัตนดิลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556
เลขเรียกPE1149 จ63 2556,428.249591 จ115ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน = Vietnamese for beginners / ทรงกต ปานเชียงวงศ์
ชื่อผู้แต่งทรงกต ปานเชียงงวศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2556
เลขเรียกP119.32.A8 ท-ภ 2556,495.922 ท42ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยนี้ดี / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
เลขเรียกLB2361 อ-ภ 2557,495.91 อ85ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยน่ารู้ 2 / แก้วกาญจน์ วัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งแก้วกาญจน์ วัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555.
เลขเรียกPL4167 ก891(2) 2555,495.918 ก891ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยอย่างไรก็รัก / ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ชื่อผู้แต่งเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกPL4167 พ876 2558,495.91 พ873ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสัมพันธ์ในภาษาและบริบท / กฤษณา ยอดมงคล
ชื่อผู้แต่งกฤษณา ยอดมงคล
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก410 ก282ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
เลขเรียกPL4185 ร435 2555,495.913 ร435 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ภาษาอาเซียนภาษาสนุก / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียกDS520.7 ร719,410.1 ฝ211ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา