Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจการประชุมและสรุปงาน / LiveABC ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกPL1120.B8 ล988ก 2556,495.1 ล94ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกPL1121.T5 ม7ภ 2556,495.1 ม721ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น = Basic Japanese / พีรยา อิสรพัฒนสกุล.
ชื่อผู้แต่งพีรยา อิสรพัฒนสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว ; 2557.
เลขเรียกPL539.5.T5 พ237 2557,495.6824 พ796ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายใช้ได้จริง / Nikuma ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งNikuma.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกPL539 น63,495.6 น72ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาไทย = Thai Linguistics / เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
เลขเรียก495.915 ร272ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ / แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก420.7 ส962ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษก้นครัว = Thai-English kitchen / ชลดา วิทยโกมล
ชื่อผู้แต่งชลดา วิทยโกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2557
เลขเรียกPE 1131 ช219ภ 2557,428.34 ช43ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม = English for comunication in hotel business / ณัฐวิภา วิริยา.
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2560.
เลขเรียกPE 1116.ร64 ณ359ภ,428.2495911 ณ113ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม / ไลฟ์เอบีซี ; แปลโดย ภัทรพร สหวัฒนพงษ์
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559
เลขเรียกPE 1131 ล982ภ,428.24 ล981ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน / สุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556
เลขเรียกPL 3509.4 ส44 2556,495.9 ส778ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีน / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2552.
เลขเรียกPL1074 ภ65,495.91824 อ44ภ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
ชื่อผู้แต่งกอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2562
เลขเรียกPL4157 ก53 2562,495.918 ก357ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคำภาษาไทย / สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ อัญชลีนุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกPL4171 ส815 2562,495.915 ส815ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา